این سایت مربوط به موزه هنرمندان دنیای غرب می باشد که تمامی هنرمندان سال ۱۸۴۸ تا ۱۹۱۴ در آن مشاهده می شوند.