این سایت مربوط به موزه حیات طبیعی(جانورشناسی ـ گیاه شناسی)و زمین شناسی و زیست شناسی و معدن می باشد.