دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1362 تأسیس شد . این دانشگاه متشکل از دانشکده پزشکی (با احتساب گروه پرستاری و مامایی بابل)دانشکده دندانپزشکی، آموزشکده پیراپزشکی ، دانشکده مامائی و پرستاری رامسر و دانشکده پرستاری و مامایی آمل میباشد. این دانشگاهدارای 210 اعضای هیات علمی و بیش از 2300 دانشجو در رشته های مختلف مشغول به تحصیل میباشند. این دانشگاه دارای 6 بیمارستان آموزشی و درمانی با امکانات مجهز میباشد.