در حال‌ حاضر دانشگاه‌ مازندران‌ بعنوان‌ محور آموزش‌ عالی دولتی‌ دراستان‌ فرهنگ‌ پرور و خطه‌ لاله‌ خیز مازندران‌ براساس‌ سیاستهای‌ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ اهداف‌ متعددی‌ درعرصه‌ تولید علم‌، فناوری‌ و پژوهش‌، خدمات‌ آموزشی‌ و فعالیتهای‌ فرهنگی‌ درعرصه‌ تبادل‌ اندیشه‌ و شکوفا نمودن‌ استعدادها و اندیشه‌ های‌ نسل‌ فرهیخته‌ جامعه‌ بعهده‌ دارد وبرهمین‌ اساس‌ بااتخاذ راهبردهایی‌ در حوزه‌ طرحهای‌ عمرانی‌، برنامه‌ های‌ زمان‌ بندی‌ شده‌ آموزشی‌، پروژه‌ ها و طرحهای‌ پژوهشی‌ فعالیت‌ های‌ مجدانه‌ای‌ دردست‌ اقدام‌ دارد.