این سایت متعلق به مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران است که خود شامل قسمتهای مختلفی است و در این سایت میتوانید ضمن اشنایی با کاخ موزه نیاوران با سایر کاخ ها و قسمتهای این مجموعه نیز اشنا شوید.