این موزه در سال 1356 گشایش یافت. طبقه همکف موزه به نمایشگاه دایمی و طبقه اول آن به نمایشگاه های موقت فرش اختصاص دارد. انبار موزه با رعایت اصول علمی ساخته شده است در زیر زمین موزه قرار دارد . در اینموزه فرش ها گلیم های نفیس و ارزشمند ایرانی که عمدتا" از آثار هنرمندان تبریز، کاشان، اصفهان، لرستان، کردستان، کرمان و بختیاری با طرح و نقش ویژه است، به نمایش گذاشته شده است.