این سایت شما را با احزاب و گروه‌هایی که تفکرات چپ‌گرایانه دارند آشنا می‌کند. با مراجعه به این سایت با گروه‌های Democratic Socialist ، Social Democratic و ... آشنا خواهید شد. اطلاعات موجود در این سایت توسط آرشیو اینترنتی مارکسیست تأمین شده است. شما از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی سایر سازمان‌های بین‌المللی به دست آورید. اطلاعات این سایت هر دو ماه یک‌بار تجدید شده و در اختیار کاربران قرار می‌گیرند. از طریق این سایت می‌توانید به لینک‌های سیاسی جالبی متصل شوید.