بنای اولیه دانشگاه علوم پایه دامغان در سال 1371 با تلاش و پیگیری مرحوم دکتر محمد مسعود منصوری و اهالی شهرستان دامغان تحت عنوان دانشگاه رسول اکرم(ص ) گذاشته شد. فعالیت آموزشی دانشگاه با عنوان دانشکده علوم پایه دامغان در مهرماه سال 1371 و با ورود تعداد 35 نفر از دانشجویان رشته زمین شناسی آغاز شد.