دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد <br /> تاسیس : 1361<br /> پذیرش دانشجو : 1362<br /> تعداد دانشجویان : 20000<br /> تعداد دانشجو یان مرد : 8590<br /> تعداد دانشجویان زن : 11410<br /> تعداد اساتید : 403