سنگ‌ بنای‌ تأسیس‌ دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌ سبزوار در سال‌ 1365 نهاده شد و با تلاش‌ پیگیر مسئولان‌ وقت‌شهرستان‌ و عنایت‌ وافر مسئولان‌ وقت‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌، دانشگاه‌ در سال بعد با پذیرش‌161 نفر دانشجو در چهار رشته‌ دبیری‌ الهیات‌، دبیری‌ زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌، دبیری‌ زبان‌ و ادبیات‌ عرب‌ ودبیری‌ ریاضی‌ در مقطع‌ کارشناسی‌ فعالیت‌ علمی‌، آموزشی‌ و پژوهشی‌ خود را آغاز نمود.