معاونت پژوهشی دانشگاه ورامین - پیشوا به عنوان یک واحد بسیار بزرگ دانشگاهی سعی در گسترش پژوهش های علمی و گسترش پژوهش های علمی و ایجاد تسهیلات برای استادان و دانشجویان محقق داشته و در سال 82 به رشد 300 درصدی در در تولید مقالات ISI و حضور در سمینار های معتبر علمی دست یافته است .