این سایت متعلق به سازمان ADL می‌باشد. موضوعاتی که در این سازمان مورد بحث قرار می‌گیرد بیشتر در زمینه‌ی تروریسم و جنگ می‌باشند. شما می‌توانید تاریخچه‌ی این مرکز را از طریق این سایت مورد مطالعه قرار داده و با فعالیت‌های آن آشنا شوید. موضوعاتی که توسط این مرکز مورد بحث قرار می‌گیرند عبارتند از: حرکت‌های افراطی ضد دولت‌ها ، حقوق مدنی ، مبارزه با تروریسم ، تکذیب کشتارهای همگانی و ... شما می‌توانید گزارش‌های سالانه‌ی این مرکز را از طریق این سایت مورد مطالعه قرار دهید.