این دانشگاه در سال 1365 تاسیس گردید و در حال حاضر چهار دانشکده دارد که عبارتند از دانشکده پزشکی، دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی و دانشکده پرستاری خوی. هر سال تعداد زیادی نیروی متخصص در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا از این دانشگاه فارغ التحصیل میشوند.این دانشگاه مجموعا در 16 رشته تحصیلی اقدام به پذیرش دانشجو میکند که عبارتند از: پزشکی، بیوشیمی بالینی، پرستاری، پرستاری (خوی)، مامایی، بهداشت محیط، علوم آزمایشگاهی، اطاق عمل، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، بهداشت محیط (خوی)، بهداشت عمومی خانواده، بهداشت عمومی-مبارزه با بیماریها، هوشبری، رادیولوژی و مدارک پزشکی.