سیزده آبان ماه 1367 یادآور آغاز سرور آفرین در ایجاد اولین مرکز آموزش عالی در منطقه ارونق و انزاب میباشد. کــــــــه اینک با 170 نفر عضو هیات علمی و123 نفر کادراداری تلاش وافر دارد تا خدمات آموزشی- پژوهشی و فرهنگی خود را به بیش از 6600 نفر دانشجو در 5 گروه علمی, 14 رشته و 28 مقطع تحصیلی ارائه دهد.