هنگامی که در سال ۱۹۷۶ تنها موزه‌ی مربوط به ورزش کشتی در Stillwater تأسیس گردید ، هدف اعضای آن ایجاد یک مکان دائمی برای حفظ و نگهداری فرهنگ و خاطره‌های قدیمی‌ترین ورزش دنیا بوده است. این موزه کلیه‌ی خاطرات و وقایع موجود در این ورزش را در طی قرون متفاوت و از بدو آغاز آن به نمایش گذارده است. هدف اصلی این سازمان حفظ میراث کشتی ، تجلیل از مقامات اکتسابی در این رده و تشویق جوانان برای ادامه‌ی این ورزش می‌باشد.