این سایت متعلق به فدراسیون ورزشی پرتاب دیسک می‌باشد. در سال ۱۹۷۴ این ورزش در مسابقه‌های قهرمانی جهان در ایالات متحده‌ی امریکا گنجانده شد و بعد از گذشت یک‌سال این ورزش به مسابقه‌های قهرمانی جهان افزوده گردید.اطلاعات موجود در این سایت شامل: معرفی این مرکز و اعضای آن می‌باشد. این سایت کلیه‌ی اطلاعات و قوانین حاکم بر این بازی را به کاربران ارائه می‌دهد و رکوردهای جهانی را اعلام می‌نمایدو هم‌چنین لینک‌های مرتبط را معرفی می‌کند.