این سایت مربوط به گروه تحقیقاتی ، در دانشگاه Waterloo می‌باشد.این گروه تحقیقاتی تماس نزدیکی با صنعت دارد و برنامه‌های تحقیقاتی این مرکز توسط بسیاری از سازمان‌های بزرگ حمایت می‌شود. این سایت شما را با پروژه‌های علمی این مرکز آشنا نموده و هم‌چنین شما می‌توانید با اعضای این گروه آشنا شوید. از طریق این سایت می‌توانید به لیست مقالاتی که در سمینارهای مختلف این مرکز ارائه شده ، دسترسی داشته باشید.