این سایت اطلاعاتی درباره‌ی پروژه‌های بیولوژی دیجیتالی ، در اختیار شما قرار می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی در‌باره‌ی زندگی مصنوعی در اینترنت به دست آورید. هدف این مرکز ایجاد اکوسیستم‌ها و اندام‌های مصنوعی می‌باشد. این پروژه‌ها را می‌توان با استفاده از سیستم‌های دیجیتالی ، محیط‌های شبیه سازی و با مطالعه و تحقیق بر روی سیستم‌های زنده‌ی طبیعی و سیستم‌های مصنوعی به انجام رسانید. این مرکز اقدام به برگزاری کنفرانس‌ها و جلسات تحقیقاتی در این زمینه می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند در فعالیت‌های تحقیقاتی این مرکز شرکت کنند و اطلاعاتی را درباره‌ی پروژه‌هایی که توسط این مرکز در حال انجام است به دست آورند.