ایـن مـرکـز در زمـیـنـه‌ی شـنـاسـاییتکنولوژی فعالیت می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی ، درباره‌ی تکنولوژی‌های مورد استفاده در تجهیزات علمی ، که امروزه به طور گسترده مورد استفاده‌ی مردم می‌باشند ، به دست آورید. بیشتر فعالیت‌های این مرکز در زمینه‌ی تجهیزات تلفن همراه و تجارت متحرک می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی در‌باره‌ی محصولات این شرکت و تکنولوژی‌هایی را که توسط این مرکز مورد استفاده قرار گرفته است ، به دست آورید. شما می‌توانید از مـرکـز خرید Online ایـن شـبـکـه دیـدن کـنیـد و محـصــولات مورد نیاز خود را خریـداری نمایید.