این مجموعه به معرفی دانشگاه علوم پزشکی مشهد می‌پردازد و کلیه‌ی اطلاعات و اخبار موجود در زمینه‌ی این دانشگاه را بیان می‌دارد و تمام همایش‌ها و گردهمایی‌های موجود در زمینه‌ی علوم پزشکی را به طور تفصیلی شرح می‌دهد. از جمله خدمات این سایت امکان دسترسی به سایت Lsevier می‌باشد.