این سایت مربوط به یک کتابخانه‌ی سمعی و بصری است که داستان‌هایی نظیر: داستان‌های کمدی ، تاریخی ، علمی و مواردی از این قبیل در آن ارائه گردیده است.