این سایت متعلق به مؤسسه‌ی ارائه‌ی کمک‌ها و وام‌های دانشجویی می‌باشد که به دانشجویان کمک می‌کند تا کالج خود را یافته و هم‌چنین از حمایت‌ها و کمک هزیـنـه‌های تـحصیلی در مقاطع کارشناسی و تربیت معلم و مشاغل پژوهشی بهره گیرند.