این سایت به ارائه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی برنامه‌ریزی تحصیلی می‌پردازد و هم‌چنین نحوه‌ی پس‌انداز و هزینه‌ی لازم برای پرداخت شهریه‌ی مراکز آموزشی را آموزش می‌دهد.این سایت یک منبع کمک رسانی هزینه‌های تحصیلی می‌باشد و پاسخ‌گوی نیازهای مالی دانشجویان خواهد بود. این سایت شامل: کمک هزینه‌های تحصیلی ، امتیازات و مشاغلی است که وسیله‌ای برای کمک به دانشجویان در پرداخت هزینه‌های کالج می‌باشد. در این سایت هم‌چنین امکان برقراری ارتباط بین دانش‌آموزان هزاران کالج مختلف وجود دارد و به آنها در یافتن منابع آکادمیک ،مشاغل و ارسال مشخصات و تجربیات کاری کمک می‌نماید.