این سایت مربوط به شبکه‌ی اطلاع‌رسانی کتابخانه‌ی دانشگاه ‌Ohio می‌باشد که بیش از ۵۰۰ هزار دانشجو ، استاد و کارکنان ۸۰ مؤسسه را تحت پوشش قرار داده است. این کتابخانه‌ها با امکانات خود در حدود ۱۲۰ کتابخانه و شبکه‌ی اطلاعاتی و اینترنتی کلیه‌ی کاربران را تحت پوشش خود قرار داده‌اند.