این سایت متعلق به کتابخانه‌ی ملی استرالیا می‌باشد که به ارائه‌ی خدماتی برای افراد داخل و خارج از کشور می‌پردازد. این سایت امکان دسترسی به اطلاعاتی در خصوص این کتابخانه ، مجموعه کتاب‌های موجود ، خدمات و فعالیت‌های آن را میسر می‌سازد.