این سایت متعلق به یک سازمان غیردولتی است که بدون همکاری دولت به ارائه‌ی وام‌ها و کمک هزینه‌های تحصیلی به دانشجویان می‌پردازد. این وام‌ها اغلب برای استفاده‌ی دانشجویان دوره‌ی کارشناسی می‌باشد و به این گروه از کاربران تعلق می‌گیرد.