ایـن سایـت متعلــق به انجمن ارزیابی اعتبارات تحصیلی دانشجویان خارجی می‌باشد که در سال ۱۹۸۷ تأسیس و به منظور گسترش میزان و ارائه‌ی استاندارد برای حرفه‌ای‌ها می‌باشد.