این سایت توسط تعدادی از نمایندگی‌های حاضر در برنامه‌ی ارائه‌ی وام‌های تحصیلی طراحی گردیده است. این افراد متعهد گردیده‌اند تا اطلاعاتی در زمینه‌ی تحصیلات عالی و فرصت‌های شغلی مناسب به کاربران ارائه نمایند. هم‌چنین به‌منظور مشاوره با دانش‌آموزان و والدین آنها در خصوص کالج‌ها ،موقعیت‌های شغلی ، کمک‌های مالی و نحوه‌ی انتخاب آنها از طریق این سایت خدماتی ارائه شده است.