کاربران این سایت را ، تنها کودکان و دانش‌آموزان مقطع پیش‌دبستانی تشکیل می‌دهند. این سایت به ارائه‌ی بازی‌های کودکان ، بازی‌های آموزشی و تحصیلی ، کتاب‌های رنگی ، فعالیت‌های دانش‌آموزان پیش‌دبستانی و بازی‌های مربوط به آنها می‌پردازد و کلیه‌ی بازی‌های این سایت اغلب جنبه‌ی کمک تحصیلی و آموزشی دارند.