این شبکه یک سایت ‌آموزشی برای کودکان است که به آموزش کودکان از طریق سرگرمی‌ها و ابزار کمک آموزشی می‌پردازد و به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. از جمله اطلاعات موجود در این سایت اطلاعاتی در‌خصوص: حیوانات ، مزارع ، جغرافیا ، موسیقی ، علوم و داستان‌های مختلف می‌باشد.