این شبکه یک سایت جستجوی کار ، برای دانش‌آموزان پایان دوره‌ی دبیرستان در مراکز دولتی ، خصوصی ، کسبی و حرفه‌ای می‌باشد که ارائه‌ی این اطلاعات و جستجو در این سایت از طریق منطقه‌ای صورت می‌گیرد.