هدف این سایت استخدام نیروهای تازه و کارآمد در انجمن‌های علمی و جوامع به وجود آمده ، می‌باشد. امکان جستجوی مشاغل مورد نظر در این سایت میسر است.