اگر برای برنامه‌های دوره‌ی تحصیلی خود در رشته‌ی تربیت‌بدنی نیاز به کمک هزینه‌ی مالی دارید ، این سایت می‌تواند در این خصوص به شما کمک نماید. این سایت اخیراً اخبار و اطلاعاتی را در زمینه‌ی معرفی منابع معتبر کمک هزینه‌های تحصیلی دولتی در اختیار دانشجویان رشته‌ی تربیت بدنی قرار می‌دهد. این سایت به معلمان و دیگر افراد متخصص در این رشته امکان کسب اطلاعاتی را در خصوص کمک هزینه‌های تحصیلی خواهد داد. هم‌چنین لینک‌های مربوط به این رشته را به کاربران معرفی می‌نماید.