این سایت متعلق به یک مؤسسه‌ی خدمات کتابخانه‌ای و موزه‌ها می‌باشد که به پرورش میزان خلاقیت و اطلاعات افراد در حین آموزش می‌پردازد. این مؤسسه هم‌چنین به حمایت از انواع متنوعی موزه‌ها ، از موزه‌های هنری گرفته تا تاریخی و از علمی گرفته تا جانوری و همه‌ی انواع کتابخانه‌ها و سیستم‌های بایگانی عمومی ، آکادمیک و تحقیقاتی مربوط به مدارس می‌پردازد.