این سایت نیز به ارائه‌ی وام‌ها و کمک‌های مالی دانشجویان کالج‌ها پرداخته و به آنها در یافتن راه‌های مفید جهت کسب هزینه‌ پرداخت شهریه‌ی دانشجویی و مصارف دیگر به وسیله‌ی وام‌ها و کمک‌ هزینه‌های تحصیلی یاری می‌نماید.