این سایت امکان دسترسی به اطلاعات در زمینه‌ی وام‌های دانشجویی با بازپرداخت کم را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد و در تسهیل امر تحصیل دانشجویان و پرداخت شهریه‌های دانشجویی آنان می‌کوشد و بدین طریق رویای ورود به دانشگاه به حقیقتی شیرین تبدیل می‌گردد.