این سایت به معرفی ورزش‌های آبی از جمله شنا ، واترپلو و ارائه‌ی حرکات موزون در آب می‌پردازد و تجهیزات برگزاری مسابقه‌های و بازی‌های المپیک و تاریخچه‌ی هر یک از سه رشته را به تفصیل شرح می‌دهد. این سایت هم‌چنین به معرفی مراکز آموزش برای کودکان و فروشگاه‌های لوازم شنا می‌پردازد و ۲۵ عدد از بهترین سایت‌های مربوط به این سه ورزش و لینک‌های آنها را معرفی می‌نماید.