این سایت به هدف تسهیل و حمایت از طرح دیجیتالی نمودن کتابخانه‌های جهانی می‌پردازد و اخبار و اطلاعات و نتایج تحقیقات را در این زمینه ، ماهیانه توسط یک مجله به اطلاع عموم می‌رساند.