این سایت یک مرکز مربوط به کودکان است که حاوی اطلاعاتی از قبیل: پرستاری کودکان ، مهدکودک‌ها ، محافظت و معرفی مراکز نگهداری کودکان می‌باشد.