این سایت یک مرکز خبررسانی اینترنتی می‌باشد که به ارائه‌ی اخبار آموزشی ، مدارس منطقه ، تأمین هزینه‌های تحصیلی و حمایت‌های مالی و عناوین دیگری از این قبیل می‌پردازد.