این سایت به ارائه‌ی پشتوانه‌های مالی به دانشجویان دانشکده‌ها می‌پردازد و خدماتی برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها در نظر دارد‌.