این سایت یک مرکز اطلاعاتی گسترده در تمامی زمینه‌ها می‌باشد. که یکی از آنها در خصوص تحصیل و آموزش است که زیر مجموعه‌ی آن: کالج‌ها ،مقالات دانشجویان ، کمک‌های مالی و کمک هزینه‌های تحصیلی ، تحصیل در داخل و یا خارج امریکا ، لیست کالج‌های موجود ، کالج‌های زنان و سایر اطلاعات ارزنده در این زمینه‌ می‌باشد.