این سایت مربوط به کتابخانه‌ی دانشگاه کالیفرنیا می‌باشد که به ارائه‌ی اطلاعاتی در خصوص اطلاعات عمومی ، برنامه‌های تحقیقاتی ، ‌ مجموعه‌ها ،منابع ، خدمات دسترسی ، اخبار ، رویدادها ، نمایشگاه‌ها و انتشارات مربوطه می‌پردازد و خدمات جالبی را ارائه می‌نماید.