این سایت یک شبکه‌ی جهانی اطلاعات شغلی در آکادمی‌ها می‌باشد. اگر در پی یافتن شغل تدریس و یا دیگر موقعیت‌های شغلی آکادمی‌ها و یا در پی یک فرصت شغلی مناسب و موفقی هستید با ورود به این سایت اطلاعات کاملی در این زمینه‌ کسب می‌نمایید.