این سایت متعلق به انجمن دوست‌داران صنعت چاپ می‌باشد. کاربران با مراجعه به این سایت می‌توانند اطلاعاتی در زمینه‌ی تاریخچه‌ی صنعت چاپ و هم‌چنین سازمان بین‌المللی نشر و ترویج چاپ بدست آورند. هم‌چنین در این سایت اطلاعات مفیدی در زمینه‌ی آموزش و حمایت از صنعت چاپ وجود دارد. کاربران در صورت تمایل می‌توانند با اهداف و چگونگی عضویت در این انجمن آشنا شوند.