این سایت به بورس دوچرخه‌های قدیمی‌و عتیقه اختصاص دارد. این سایت برای اطلاع رسانی به کلکسیونرهای دوچرخه ، تشکیل شده است. سؤالات فنی ،تعمیرات دوچرخه‌های مورد علاقه‌ی کلکسیونرها ، کتاب‌فروشی کیب cabe ، آگهی ،میزگرد بحث ، تقویم برنامه‌ها و گالری عکس از لینک‌های این سایتبه‌شمار می‌آید.