این سایت به خوش‌نویسی اختصاص دارد. از طریق این سایت می‌توان به تمام سایت‌های خوشنویسی دسترسی پیدا کرد. علاقه‌مندان می‌توانند سایت خوش‌نویسی خود را به این زنجیره اضافه نمایند.