این سایت به معرفی شبکه‌های مختلف تجارت الکترونیکی اختصاص دارد. دسترسی به سایت‌های مختلف ، تجارت الکترونیک ، شرکا ، طراحی‌ها ، اخبار ، تیم مدیریت و نقشه از خدمات مختلف این سایت به‌شمار می‌آید.