این سایت در مورد نقاشی است. علاقه‌مندان می‌توانند در مسابقه‌ی هنری این سایت شرکت کنند. هم‌چنین از اخبار هنر نقاشی مطلع شوند و کار سفارش دهند. کتاب مهمان ، اخبار و قاب از خدمات این سایت است.