این سایت به معرفی ورزشکاران و ارائه‌ی تاریخچه‌ و نحوه‌ی اجرای بازی دارت می‌پردازد. منشأ پیدایش این بازی در قرون وسطی هنگامی که کمان‌داران و سربازان پیکان‌های شکسته‌ی خود را به‌طرف یک دایره پرتاپ می‌کردند ، به‌وجود آمد. در واقع هم صفحه‌ی هدف و هم خود دارت‌ها ماهرانه طراحی شده‌اند و مسابقه‌های جهانی و منطقه‌ای خاصی برای این ورزش طراحی گردیده است. امروزه ورزش پرتاب دارت در سراسر دنیا شناخته شده و افراد مختلفی در این ورزش شرکت می‌نمایند. این ورزش در بین تمامی افراد از حرفه‌ای گرفته تا آماتور از محبوبیت خاصی برخوردار است. قابل ذکر است این سایت کلیه‌ی قوانین و مقررات حاکم بربازی را عنوان نموده‌ ، تعداد بازیکنان هر گروه را مشخص ‌می‌کند و چگونگی اجرای بازی را نشان می‌دهد.